Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.     Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  kostenbegrotingen. offertes, orderbevestigingen, bestellingen, leveringen: zowel mondelinge als schriftelijke. Zij binden partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

2.     Kostenbegrotingen, offertes, orderbevestigingen en bestellingen, ondertekend door de opdrachtgever, worden beschouwd als aankoopaanbod van de opdrachtgever, en zullen slechts definitief worden na schriftelijke bevestiging en ondertekening daar KID bv. Kostenbegrotingen en offertes vanwege KID bv  zijn steeds benaderend.

3.     Wanneer na datum van de begroting de prijzen van sociale lasten, vervoer, belastingen, of ieder ander recht of last dat het bedrag zou bezwaren, veranderd zijn, kan de prijs van de offertes en kostenbegrotingen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

Eventuele wijzigingen in de prijs ten gevolge van bijvoorbeeld (niet limitatieve opsomming) wijzigingen in de BTW, wisselkoersen, wachtkosten, verzekeringskosten, enz. die na het afsluiten van de opdracht tussenkomen, zijn ten lasten van de opdrachtgever.

4.     Aanvaarding order – voorbehoud - annulering:

a.  De aanvaarding van een order door KID bv geldt steeds onder voorbehoud van (a) de mogelijkheid van daadwerkelijke bestelling bij de fabrikant en (b) van het recht van KID bv om voor aanpassing te zorgen van het product indien dit qua maat en/of kleurassortiment buiten toedoen van KID bv noodzakelijk is geworden en (c) het recht voor KID bv om het aanvaarde order geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder enige vergoedingsverplichting in geval van overmacht. Overmacht is bijvoorbeeld in geval van problemen van toelevering van grondstoffen, technische onmogelijkheid tot realisatie, of vastgestelde insolvabiliteitsproblemen bij de opdrachtgever. Bij gedeeltelijke annulering blijft de order voor het restant in bestelling.

b.  Bij een beroep van KID bv op enig hiervoor bedoeld voorbehoud zal de afnemer hierover zo tijdig mogelijk geïnformeerd worden en zal in goed overleg en in overeenstemming met het hierna bepaalde vastgesteld worden welke goederen in plaats daarvan eventueel geleverd zullen worden.

c.  KID bv staat er niet voor in dat de gekochte goederen steeds worden geleverd in de bestelde kleur en samenstelling, waarvan partijen uitdrukkelijk erkennen dat dit geen wezenlijk bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, dit gelet op de technische onmogelijkheid 100% gelijkheid te garanderen. KID bv zorgt er wel voor dat de afnemer goederen ontvangt die wat kleur en samenstelling betreft, beantwoorden aan hetgeen daarvan in redelijkheid mag verwacht worden.

d.  De opdrachtgever kan geplaatste bestellingen slechts per aangetekend schrijven annuleren. Indien de goederen nog niet geproduceerd werden, is de opdrachtgever alsdan een vergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag van de geannuleerde goederen en werken. Indien de goederen op dat ogenblik reeds geproduceerd zijn of worden, is een schadevergoeding verschuldigd van 100 % op de geannuleerde goederen en 30% op de geannuleerde werken. KID bv is in beide gevallen gerechtigd op een grotere schadevergoeding indien zij het bewijs levert van deze grotere schade. De betaalde voorschotten worden desgevallend verrekend door KID bv op de door de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.

e.  In geval van onrechtmatige annulering door KID bv, zal deze een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van de opdracht.

5.     De verwijderingsbijdragen, recupel, voor apparaten is niet in de totaalprijs begrepen en wordt afzonderlijk op de eindfactuur/order vermeld.

6.     Indien de opdrachtgever recht heeft op een verlaagd BTW-tarief dient de opdrachtgever KID bv de hiervoor bedoelde attesten of bewijzen voor te leggen. Bij het ontbreken van dergelijk bewijs zal het normaal geldende BTW-tarief gelden.

7.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door KID bv opgegeven uitvoeringstermijnen steeds benaderend, doch nooit bindend. Geen enkele vertraging kan een oorzaak van weigering van levering uitmaken of aanleiding geven tot schadevergoeding,

8.     Klachten - protest:

a.  Eventuele klachten of protesten wegens onvolkomenheden of zichtbare gebreken moeten KID bv aangetekend toekomen binnen de twee maand na levering van de goederen of werken . Na deze termijn zullen leveringen, werken en prijzen geacht worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.

b. Bij verborgen gebreken dient men binnen de twee maand na het aan het licht komen van de gebreken een aangetekende ingebrekestelling te sturen op straffe van onontvankelijkheid. Bovendien dient er tevens binnen de zes maanden na de ontdekking van het verborgen gebrek een procedure ten gronde te zijn ingeleid op straffe van onontvankelijkheid van de vordering.

9.     Productie -  fabricagefouten:

a.  De productie van de bestelde goederen gebeurt overeenkomstig de aan de opdrachtgever overhandigde specificaties en tekeningen, welke als bijlage bij de orderbevestiging worden gevoegd. Bij productiefouten is KID bv enkel verantwoordelijk indien deze fouten het gevolg zijn van een foutieve implementatie door KID bv van de tekeningen en informatie van de koper. Er kan door KID bv geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard van fabricage- en planningsfouten die het gevolg zijn van een correcte implementatie door KID bv van de door de koper overhandigde foutieve (gebrekkige) tekeningen en/of informatie. De opdrachtgever is gehouden tot afname van deze gebrekkige goederen en tot betaling van de volledige prijs.

b. Bij fabricage- en/of planningsfouten waarvoor KID bv verantwoordelijk kan gesteld worden, beperkt de verantwoordelijkheid

van KID bv zich uitsluitend tot het vervangen van de geleverde goederen, met uitsluiting  van elk ander verhaal  tegenover KID bv.

10.   Betalingen -  intresten - schadevergoeding - kosten:

a.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen met de directie van KID bv wordt de betaling van het voorschot van 30% gedaan binnen de 8 dagen na de orderaanvaarding. Vooraleer de opdrachtgever het voorschot heeft betaald, worden de goederen niet in productie genomen. Het restant van die totaalprijs wordt betaald door de opdrachtgever ten laatste bij de levering van de goederen. Bij niet-tijdige en volledige betaling van het voorschot, heeft KID bv het recht om de opdracht, middels kennisgeving, als geannuleerd te beschouwen door de koper, met recht op vergoeding voor KID bv. Andere betalingsafspraken moeten schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen met de directie van KID bv om geldig te zijn.

b.   KID bv behoudt zich het recht voor bij levering, de complete leveringen aan te rekenen, zelfs indien het deelleveringen betreft.

c.   Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling een nalatigheidintrest opbrengen van 12% op jaarbasis, alsook een forfaitaire en conventionele schadevergoeding van 10% op de verschuldigd gebleven hoofdsom, ter dekking van administratie- en boekhoudkosten.

d.   KID bv is tevens uitdrukkelijk gerechtigd op de vergoeding van alle procedure- en advocatenkosten die het gevolg zijn van de niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever.

e.   De niet-betaling op een vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo onmiddellijk opeisbaar van alle andere zelfs niet vervallen facturen, en dit van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling. Zo lang de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is KID bv gerechtigd al haar verbintenissen op te schorten.

11.   Wanneer op verzoek van diegene die de opdracht heeft bevestigd de factuur van KID bv wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft diegene die de offerte heeft bevestigd ten allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk en solitair aansprakelijk tegenover KID bv voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en de huidige algemene voorwaarden voorvloeien. 

12.   Levering:

a.  Leveringen gebeuren franco werkadres op de begane grond in de Benelux. Verticaal transport middels een ladderlift e.d. wordt aangerekend aan de koper. De losplaats dient voor onze expeditie via de verharde weg bereikbaar te zijn. De afleverplaats dient toegankelijk en opgeruimd te zijn. In geval van aflevering via parket- of natuurstenen vloeren dienen deze afgedekt te zijn ter voorkoming van schade, waarvoor KID bv niet aansprakelijk gesteld kan worden.

b.  De koper dient de nodige voorzorgen te nemen ten aanzien van risico's als verlies, diefstal, of ander onheil op de bouwwerf. KID bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze risico's.

c.  Indien de levering en montage niet kan plaatsvinden op de afgesproken dag en om reden van niet-toegankelijkheid van de bouwwerf buiten de wil om van de KID bv, worden de gemaakte kosten aan de koper doorgerekend. 

d.  De ruimte waarin de keuken geïnstalleerd moet worden dient voldoende afgewerkt, glas- en winddicht te zijn, om de plaatsing te kunnen waarborgen. Bezettingswerken dienen minimaal 4 weken klaar te zijn, dit kan langer noodzakelijk zijn afhankelijk van seizoen. De verwarming dient geactiveerd te zijn, ruimte moet min 5° zijn. 

e. Tijdens de werken en levering wordt door de koper tijdig en kosteloos stroom beschikbaar gesteld. Tevens dienen de elektrische en sanitaire installaties aanwezig te zijn volgens het door KID bv beschikbaar gestelde installatieschema.

f. In geval de levering niet op de door KID bv bevestigde leveringstermijn kan plaats vinden, en KID bv niet 6 weken voor de geplande leveringstermijn van een vertraging is verwittigd, worden de opslagkosten die de eerste 10 werkdagen overschrijden, aan de koper doorgerekend en dienen de facturen te worden betaald ondanks dat de goederen zich noodzakelijkerwijze in het magazijn van KID bv bevinden. De koper heeft het recht de goederen in een andere opslagruimte te stockeren indien de extra transportkosten door de koper worden betaald.

g. In geval de levering niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden door overmacht, o.a. door staking, laattijdige toelevering, verkeersproblemen e.d. dan dient KID bv de koper te verwittigen. Dergelijke vertraging kan nooit een reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst, noch is KID bv aanspreekbaar voor schadevergoeding.

13.   Beperking contractuele aansprakelijkheid KID bv:

a.  KID bv garandeert de perfecte verwerking van de materialen, terwijl  de fabrieksgaranties onverkort gelden. Het staat KID bv  vrij een beroep te doen op een geregistreerde onderaannemer voor de plaatsing en levering.

b.  De aansprakelijkheid van KID bv kan enkel ontstaan uit het niet-nakomen van contractuele verbintenissen en onder deze algemene voorwaarden. Het recht van de afnemer op compensatie is beperkt tot het vorderen van de ontbinding, het eisen van het kosteloze herstel of vervanging, dit alles concform de bepalingen van art. 1649 quater en quinquis B.W,.

d. KID bv kan niet aangesproken worden voor enige vorm van indirecte schade zoals bedrijfs- en/of gevolgschade, winstderving of andere schade. in geval van opzet of grove fout in hoofde van KID bv geldt de beperking van aansprakelijkheid niet.

14.   Vanaf de voorziene leveringsdatum zijn alle risico's ten laste van de koper. De goederen blijven eigendom van KID bv tot de volledige betaling en kunnen zonder enige ingebrekestelling of formaliteit teruggenomen worden indien de afnemer in gebreke blijft in verband met zijn betalingsverplichtingen.

15.   Indien en voor zover enige bepaling van onze verkoopsvoorwaarden nietig mocht zijn of worden verklaard, of mocht wijzigen, zal dit geen effect hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

16.   De overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd, tenzij KID bv zou verkiezen te dagvaarden voor de rechtbank van de zetel of woonplaats van de afnemer. 

Durf te dromen, zonder zorgen

KIDchen Concept staat u bij in uw project voor de volle 100%.